На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС",  бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
         Preduzeće za međunarodnu špediciju  "JUGOŠPED " AD Beograd
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: " JUGOŠPED " A D   Beograd 3. матични број: 7043384
2. адреса: Terazije 10 4. ПИБ: 100001853
       
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2007. 2008. ПАСИВА 2007. 2008.
A. СТАЛНА ИМОВИНА 1,604,733 1,642,866 А. КАПИТАЛ 1,409,135 1,307,689
I Неуплаћени уписани капитал     I Основни капитал 238,029 267,331
II Гудвил     II Неуплаћени уписани капитал    
III Нематеријална улагања 2,302 2318 III Резерве 638,676 638,676
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1,561,443 1,598,512 IV Ревалоризационе резерве 764,695 762,574
V Нераспоређени добитак    
V Дугорочни финансијски пласмани 40,988 42,036 VI Губитак 232,265 360,892
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 121,015 163,316 VII Откупљене сопствене акције    
I Залихе 3,151 426 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 314,749 500,446
II Стална средства немењена продаји и
средства пословања које се обуставља
   
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 117,864 162,890 I Дугорочна резервисања 20,463 5,449
IV Одложена пореска средства 2819 2,819 II Дугорочне обавезе 29,302  
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 1,728,567 1,809,001 III Краткорочне обавезе 264,984 494,997
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА     IV Одложене пореске обавезе 4,683 866
Д. УКУПНА АКТИВА 1,728,567 1,809,001 В. УКУПНА ПАСИВА 1,728,567 1,809,001
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 70,000 40,000
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 70,000 40,000
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА  (у 000 дин)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
2007. 2008. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2007. 2008.
I Пословни приходи 1,058,603 1,343,567
I Приливи гот. из пословних актив. 1,073,928 1,351,142 II Пословни расходи 1,236,882 1,466,038
II Одливи гот. из пословних актив. 1,252,989 1,399,267 III Пословна добитак / губитак -178,279 -122,471
III Нето прилив / одлив готовине -179,061 -48,125 IV Финансијски приходи 8,731 10,796
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА     V Финансијски расходи 9,363 48,417
VI Остали приходи 26,158 59,172
I Приливи гот. из активности инвест. 1,083 3,325 VII Остали расходи 14,416 31,525
II Одливи гот. из активности инвест. 36,533 60,644 VIII Доб/ губ. из редов. пословања
пре опорезивања
167,169 132,445
III Нето прилив / одлив готовине -35,450 -57,319 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља    
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
    Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА -167,169 -132,445
I Приливи гот. из активности финанс. 148,733 164,577 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1,866 3,818
II Одливи гот. из активности финанс.     Г. Исплаћена лична примања
послодавцу
   
III Нето прилив / одлив готовине 148,733 164,577 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК -165,303 -128,627
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 1,223,744 1,519,044 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА    
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 1,289,522 1,459,911 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
   
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. -65,778 59,133 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ    
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 69,534 7,915 1. Основна зарада по акцији    
2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији
   
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 4,159 -35,148
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 7,915 31,900
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU (u 000 din)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    2007 2008
                   
    Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Основни капитал   754,741 118,854 638,676 234,919 234,919 29,302   264,221
Остали капитал   3,110     3,110 3,110     3,110
Неуплаћени уписани капитал                  
Емисиона премија                  
Резерве     638,676   638,676 638,676     638,676
Ревалоризац-ионе резерве     764,695   764,695 764,695   2,121 762,574
Нераспоређени добитак                  
Губитак до висине капитала   62,932 169,333   232,265 232,265 128,627   360,892
Откупљене сопствене акције                  
УКУПНО   694,919 1,352,892 638,676 1,409,135 1,409,135 99,325 2,121 1,307,689
Губитак изнад висине капитала                  
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА  "REVIZIT" d.o.o Beograd О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju preduzeća "Jugošped" AD Beograd , na dan 31.12.2008. godine i rezultate poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
U toku 2008 godine, u skladu sa preuzetim obavezama investiranja, koje su definisane Ugovorom o prodaji drustvenog kapitala, metodom javnog tendera,  izvršena je dokapitalizacija u iznosu od 375.000 EUR-a
V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА
Увид се може извршити сваког радног дана od 09,00 do 16,00 у просторијама друштва u ulici Bulevar Vojvode Mišića 10 Beograd 
Veb adresa na kojoj će biti objavljen Izvcod iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2008 godinu  www.jugosped.co.rs
VD DIREKTOR
Djordje Rasic