PREDUZECE ZA MEDUNARODNU SPEDICIJU

JUGOSPED AD BEOGRAD TERAZIJE 10

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVESTAJ

 

 

(Saglasno clanu 25 Zakona o racunovodstvu i reviziji, dostavljamo

finansijske izvestaje za period 01.01.2008g-31.12.2008g. )

 

1.      OSNIVANJE I DELATNOST

 

Preduzece za medunarodnu spediciju Jugosped osnovano je kao drustveno

preduzece.

Prodajom "Jugosped"-a d.p. dolazi do promene oblika organizovanja i organizuje se

kao Privredno drustvo za medjunarodnu spediciju. "Jugosped" a.d., upisano dana

29.06.2006.god. u registar privrednih subjekata pod brojem BD 126704/2006g.

Pretezna delatnost kojom se Privredno drustvo bavi je 63400-Aktivnosti drugih posred-

nika u saobracaju. Pored pretezne delatnosti Privredno drustvo obavlja i sledece usluge:

- medjunarodni transport robe

- skladistenje

- agencijske usluge u transportu

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i td.

 

Sediste preduzeca je u Beogradu , ulica Terazije , broj 10.

Na dan izrade Bilansa stanja, Preduzece je imalo 66 radnika u radnom odnosu.

 

 

2.      OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA

 

Finansijski izvestaji preduzeca su sastavljeni u skladu sa Medunarodnim racunovodst-

venim standardima.

Funkcionalna valuta Preduzeca je dinar.

Finansijski izvestaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti, i odnose se

na period 01.01.2008g. -31.12.2008g.

 

3. OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE

 

Prilikom sastavljanja finansijskih izvestaja primenjivane su Racunovodstvene politike

koje je usvojio Upravni odbor Preduzeca na sednici odrzanoj 24.12.2004g.

Osnovne racunovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih

izvestaja za 01.01.-31.12.2008 godinu su:

 

 

 

 

 

3.1.                  POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

 

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti,umanjene za date popuste, rabate i povracaje.

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuci, odnosno kada svi rizici po osnovu

isporucene robe predju na kupca.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvrsena. Za uslugu koja se vrsi u duzem

vremenskom periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovrsenosti pruzene usluge.

Rashodi se takodje obracunavaju po nacelu uzrocnosti prihoda i rashoda.

 

 

3.2. PRERACUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preracunate u dinare po srednjem kursu

utvrdjenom na medjubankarskom trzistu deviza, koji je vazio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preracunate su u din-

re po srednjem kursu na medjubankarskom trzistu deviza koji je vazio na taj dan.

Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preracuna poslovnih transa-

kcija u stranoj valuti i prilikom preracuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj

valuti knjize se u korist ili na teret bilansa uspeha , kao dobici ili gubici po osnovu kurs-

nih razlika.

 

 

3.3. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAZIVANJA

 

Ispravka vrednosti nenaplativih potrazivanja se vrsi na osnovu procene rukovodioca

komercijalnih sektora o nihovoj verovatnoj nenaplativosti.

3.4. NEMATERIJALNA ULAGANJA

 

Prilikom pribavljanja , nematerijalna sredstva se vrednuju po nabavnoj ceni ili ceni

kostanja.

Vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrsi se primenom osnovnog postupka u skladu

MRS38 .

Korisni vek upotrebe se utvrduje na osnovu ugovora o kupovini nematerijalnih sredstava.

Kod amortizacije nematerijalnih ulaganja primenjuje se proporcionalni metod

otpisivanja.

 

 

3.5. NEKRETNINA POSTROJENJA I OPREMA

 

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vred-

nost ukljucuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16-nekretn,postr, i oprema.

Takodje, u skladu sa MRS 16 i MRS 38 vrsi se uskladjivanje knjigovodstvene vrednosti

osnovnih sredstava sa njihovom fer vrednoscu.

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog koriscenja duzi od jedne godine i ako je njena

pojedinacna vrednost veca od vrednosti propisane poreskim propisima.

 

 

Amortiz. se ravnomerno obracunava na nabavnu vrednost nekretnina , postrojenja i opr-

eme, primenom sledecih godisnjih stopa amortizacije s ciljem da se sredstva u potpunosti

otpisu u toku njihovog korisnog veka upotrebe.

Korisni vek upotrebe nekretnina , postrojenja i opreme utvrden je prema sled.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Korisni vek upotrebe St. amortizacije

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradevinski objekti 8 -77 godina 1,3-12,5

Putnicka vozila 6,5 8 ,, 12,5-15,5

Ostala oprema 5 - 10 ,, 10 - 20

Stavke male vrednosti 5 - 8 ,, 10 - 12,5

Nematerijalna ulaganja 5 ,, 20

 

Obracun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme pocinje kada se ova sredstva

stave u upotrebu. Amortiz. stope se revidiraju svake godine radi obracuna amortizacije

koja odrazava stvarni utrosak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani

vek njihovog koriscenja.

Troskovi tekuceg odrzavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda.

Tokom procenjenog veka korisne upotrebe koristi se proporcionalni metod otpisivanja.

 

3.6. INVESTICIONE NEKRETNINE

 

Vrednovanje investicionih nekretnina nakon pocetnog priznavanja mere se po nabavnoj

vrednosti ili ceni kostanja umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu

amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvredenja.

 

3.7. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI

 

Ucesce u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu kapitala.

Prema ovoj metodi,ucesce pocetno se obuhvata po trosku nabavke, a zatim se uskladuje

za naknadne promene po osnovu ucesca.

 

 

 

3.8. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA I OBAVEZE

Kratkorocna potrazivanja priznaju se po nominalnoj vrednosti. Ispravka vrednosti se

formira i knjizi na teret,bilansa uspeha za sva potrazivanja i plasmane na osnovu procene

rukovodstva o njihovoj verovatnoj nenaplativosti.

Nenaplativa potrazivanja se otpisuju na osnovu, sudske odluke, prema dogovoru o po-

ravnjanju izmedu ugovorenih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora preduz.

Kratkorocne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti. Obaveze iskazane u stranoj

valuti iskazuju se u dinarima , prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan

bilansiranja.

 

3.9. ZALIHE

 

Zalihe robe i materijala se vrednuju prema troskovima kupovine, odnosno nabavki.

Troskovi nabavke podrazumevaju fakturnu vrednost i direktne zavisne troskove nabavke

umanjene za eventualne , popuste, rabate i slicno.

Obracun izlaza (troska) zaliha robe , vrsi se po metodu prosecne nabavne cene.

Ostecene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.10. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENT

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izrazavaju u nomimalnoj vrednosti u dinarima.

Iznosi gotovine na racunima koji glase na strana sredstva placanja iskazuju se u dinari-

ma, prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan bilansiranja.

3.11. PRIHODI

 

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

 

3.12. RASHODI

 

Svi troskovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa nacelom nastanka

troska.

Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu

obracunskog perioda.

 

 

POJEDINACNE NAPOMENE;

 

Napomene kao sastavni deo finansijskog izvestaja, nemaju propisanu formu vec ih

preduzece sacinjava u zavisnosti od materijalne znacajnosti pozicija na koje se napo-

mena odnosi s ciljem boljeg informisanja korisnika finansijskog izvestaja.

 

NAPOMENE UZ BILANS STANJA

 

 

4.      NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme : u 000 din.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


5.      DUGOROCNO FINANSIJSKI PLASMANI

 

5.1. Ucesce u kapitalu povezanih pravnih lica

Ucesce u kapitalu u iznosu od 33.327 hiljada dinara se odnose na ucesce u

kapitalu pravnog lica Spedal Beograd i ucesce u kapitalu pravnog lica

Spedal Bec.

 

u 000 din.


5.3 Ostali dugorocni finansijski plasmani ;

Satoje se od dugorocno datih stambenih kredita radnicima Preduzeca u iznosu

od 8.709 hiljada dinara.

 

 

6. ZALIHE

Struktura zaliha na dan 31.12.2008 je sledeca: u 000 din

 


 

7. POTRAZIVANJA

 

Struktura potrazivanja na dan 31.12.2008. je sledeca: u 000 din.


 

Struktura potrazivanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2008. je sledeca: u 000 din.


 

8. KRATKOROCNO FINANSIJSKI PLASMANI

 


9.      GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENT

 


 

10. OSNOVNI i OSTALI KAPITAL


 

11. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

u 000din.


 

12. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u 000 din.


 

13. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE I PVR

u 000 din.


Obaveze za ostale javne prihode, najvecim delom cine, obaveze za carinu,

porez na imovinu, komunalne takse,gradevinsko zemljiste.

 

NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

 

14. PRIHODI OD PRODAJE

 

Struktura prihoda od prodaje na dan 31.12.2008g je sledeca: u 000 din.


15. TROSKOVI MATERIJALA

 

Struktura troskova materijala na dan 31.12.2008g je sledeca: u 000 din.


16. OSTALI POSLOVNI RASHODI

 

Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 31.12.2008g je sledeca: u 000 din


 

17. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

 

Struktura finansijskih prihoda na dan 31.12.2008g. u 000 din.


Struktura finansijskog rashoda na dan 31.12.2008g: u 000 din.


 

18. OSTALI PRIHODI I RASHODI

Struktura ostalih prihoda na dan 31.12.2008g: u 000 din


Strukltura ostalih rashoda na dan 31.12.2008g: u 000 din.


19. REZULTAT POSLOVANJA

 

Preduzece Jugosped je na dan 31.12.2008g. iskazalo gubitak: u 000 din.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


20. DEVIZNI KURSEVI

 

Devizni kursevi primenjeni za preracun pozicija u dinarima na dan 31.12.2008g

za pojedine valute su:


 

 

 

Lice odgovorno za sastavljanje Zakonski zastupnik

Dragan Milic Djordje Rasic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beograd,20.II 2009.godine