U Skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

(„Službeni glasnik RS“ broj 47/2006) izdavalac  „JUgosped“ a.d. iz _Beograda_ objavljuje:

 

     GODIŠNJI IZVEŠTAJ

     O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

 

 

I Opšti podaci

 

1) poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva

„Jugosped“ AD Beograd, Terazije 10, matični broj 07043384, PIB 100001853

2) web site i e-mail adresa

www.jugosped.co.rs

3) broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata

BD. 22531 od 12.VII 2005.

4) delatnost (šifra i opis)

63400 – aktivnosti drugih posrednika u saobracaju

 broj zaposlenih

  63

6) broj akcionara

360

7) 10 najvećih akcionara (ime i prezime, poslovno ime pravnog lica sa brojem akcija i učešćem u osnovnom kapitalu)

Home Art & Sales Services 240.098, Privatizacioni registar 17.463,Hypo kastodi 4 1253, Musovic Izet 313, Akcijski fond RS 225, Continental promet d.o.o. 108, Zdravkovic Dragan 81,Vojvodjanska banka-kastodi 39, Brkic Milica 31, Brkic Petar 31

 

8) vrednost osnovnog kapitala

264.221.000dinara

9) broj izdatih akcija( običnih i prioritetnih, sa ISIN brojem i CFI kodom)

264.221 

10) podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije) – poslovno ime, sedište i poslovna adresa

Spedal d.o.o.  Beograd, Terazije 10

Spedal Export-Import GmbH  Wien, Praterstrasse 78/2/4

11) poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj

Preduzeće za reviziju „Revizit“ doo Beograd, ul.Knjeginje Zorke 2/I

12) poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije

Beogradska Berza AD Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd

 

II Podaci o upravi društva

1) Članovi uprave

Predsednik Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

ime, prezime i  prebivalište

Gordan Djujic

Beograd

Mirko Rasic

Beograd

Zarko Dzomba

Beograd

 

 

obrazovanje

VSS

VSS

VSS

 

 

sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto)

PFZ group

Direktor

 

Meteor Subotica

Direktor

Zepter international Sav.gen.direktora

 

 

 

članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava

 

 

 

 

 

isplaćeni neto iznos naknade

 

 

 

 

 

broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu

 

 

 

 

 

2) Članovi nadzornog odbora

Predsednik Nadzornog obora

Član Nadzornog

odbora

Član Nadzornog

odbora

Član Nadzornog

odbora

Član Nadzornog

odbora

ime, prezime i  prebivalište

Goran Bezbradica

Nada Vasic

Rada Milosavljevic

 

 

obrazovanje

VSS

VSS

VSS

 

 

sadašnje zaposlenje (poslovno ime firme i radno mesto)

Zepter international          Fin.direktor

Zepter international Int.fin.kontrolor

PFZ group

Ruk.sluzbe racunovodstva

 

 

članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava

 

 

 

 

 

isplaćeni neto iznos naknade

 

 

 

 

 

broj i procenat akcija koji poseduju u akcionarskom društvu

 

 

 

 

 

3)  navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web-site na kome je objavljen

 

 

III Podaci o poslovanju društva

1) izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova;

2) analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene)

Text Box: • prinos na ukupni kapital	
• neto prinos na sopstveni kapital	
• poslovni neto dobitak	
• stepen zaduženosti	0,383
• I i  II stepen likvidnosti	I- 0,064 ; II – 0,329
• neto obrtni kapital	
• cena akcija - najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne)	

• tržišna kapitalizacija	
• dobitak po akciji	
• isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za poslednje 3 godine, pojedinačno po godinama

3) Informacije o ostvarenjima društva po segmentima (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to o:

Text Box: • prihodima od prodaje eksternim kupcima	1.310.605 hiljada dinara
• prihodima od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva	Nije bilo
-• rezultatima svakog segmenta	
• imovini i obavezama segmenata	
• glavnim kupcima i dobavljačima ( navode se kupca koji učestvuje sa više od 10% u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuje sa više od 10% u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)	Kupci koji ucestvuju u ukupnom prihodu drustva sa vise od 10% su: Fabrika bakarnih cevi, Zepte r international, Centrotextil,Elektromreza Srbije i Kolubara metal. Nije bilo dobavljača koji učestvuju više od 10% u obavezama prema dobavljačima.
• načinu formiranja transfernih cena

4) Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:

Text Box: • imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvodu iz finansijskih izveštaja)	
• neto dobitku, odnosno gubitku tog društva	Smanjen gubitak za 21%

5) Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva

6) Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija

7Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse

8) Navesti iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine  Uskladjivanjem Akcijskog kapitala sa njegovom  knjigovodstvenom vrednoscu formirane su, pod 31.XII 2007.g., ostale rezerve u iznosu od 638.676.018,36din. Takodje, svodjenjem  knjigovodstvene vrednosti na fer vrednost nekretnina i opreme, po MRS-u 16, formirane su, pod 31.XII 2007.g.,revalorizacine rezerve u iznosu od 764.694.501,29din.

Text Box:

9Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja

Text Box: Održana Skupština akcionara društva 23.06.2009. godine

10) Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni

IV Ostalo

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti.

 

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka

navedenih u prospektu.

 

U Beogradu, 20.VII.2009.                                                                                  _______________________

                                                                                                                               Djordje Rasic, direktor