“JUGOŠPED ” A D BEOGRAD

15.07.2009

OBELODANJUJE

(u skladu sa clanom 32.Zakona o racunovodstvu i reviziji “Sl.glasnik RS” br.46/2006)
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA POSLOVNU 2009 G. SA MIŠLJENJEM REVIZORA
I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

PUN NAZIV: Preduzece za medunarodnu špediciju “JUGOŠPED “ AD
Beograd, Terazije 10

SKRACEN NAZIV: “JUGOŠPED” AD Beograd

SEDIŠTE PREDUZECA: BEOGRAD TERAZIJE 10

MATICNI BROJ: 07O43384

PIB: 100001853

RAZVRSTANO: u 2007g. Veliko, za 2008g. Veliko

OSNOVNA DELATNOST: Aktivnost drugih posrednika u saobracaju
Registrovano za spoljnotrgovinski promet
Registrovano za usluge u spoljnotrgovinskom prometu

TEKUCI RACUN: 260-0016010001747-18

>> BILANS STANJA
>> BILANS USPEHA
>> IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
>> IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
>> NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
>> IZVOD IZ FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA 2008. god.
>> STATISTICKI ANEKS
>> IZVEŠTAJ REVIZIJE